Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Door uw bestelling geeft u aan dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Canvas-Schildersdoeken heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Canvas-Schildersdoeken hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Canvas-Schildersdoeken aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Canvas-Schildersdoeken worden gemeld.

Canvas-Schildersdoeken is een onderdeel van Bok-webshops.

Artikel 1. Algemeen

1.A) Canvas-Schildersdoeken opgestart in 2021 met de verkoop via internet onder de naam www.canvas-schildersdoeken.nl. 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.A) Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Canvas-Schildersdoeken, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 

2.B) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 

2.C) Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

2.D)Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Canvas-Schildersdoeken worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Canvas-Schildersdoeken ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

2.E) Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand. 

Artikel 3. Overeenkomsten
3.A) Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Canvas-Schildersdoeken is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld. 

3.B) Een aantal van de producten kan worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de voor aankoop van het product vereiste leeftijd heeft. 

Artikel 4. Prijzen
4.A) De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en wettelijke verwijderingsbijdrage, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 

4.B) In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak meer worden gemaakt. 

4.C) Canvas-Schildersdoeken kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 5. Betalingen
5.A) Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. 

5.B) De klant geeft Canvas-Schildersdoeken toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze. 

Artikel 6. Levering
6.A) Canvas-Schildersdoeken streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling te verwerken en binnen 1-3 dagen af te leveren. Hiertoe is Canvas-Schildersdoeken echter niet verplicht. 

6.B) De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Canvas-Schildersdoeken kan worden toegerekend. 

6.C) Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Canvas-Schildersdoeken zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen. 

6.D) Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Canvas-Schildersdoeken zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Canvas-Schildersdoeken. 

6.E) Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. 

6.F) Bent u niet thuis op de afgesproken datum, dan behouden wij ons het recht voor om de gemaakte transportkosten aan u door te berekenen. Tijdens het transport zijn uw artikelen voor alle veiligheid verzekerd tegen verlies en beschadiging. Standaard worden alle artikelen 1 keer aangeboden en komen daarna op een afgegeven afhaallocatie terecht van de desbetreffende transporteur. Wij versturen alle pakketten via DPD, DHL, PostNL en brievenpost via TNT

6.G) Levering geschiedt uitsluitend als de betaling van uw order is ontvangen of als u de betaling heeft afgerond bij onze betaalprovider Pay.nl.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Canvas-Schildersdoeken verschuldigd is, heeft voldaan. 

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.A) De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Canvas-Schildersdoeken geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

8.B) Canvas-Schildersdoeken garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

8.C) De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Canvas-Schildersdoeken, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

8.D) Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Canvas-Schildersdoeken, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 

Artikel 9. Conformiteit
Canvas-Schildersdoeken staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Artikel 10. Niet goed geld terug 
10.A) U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en eventuele transportschade binnen 6 dagen te melden met foto's van de schade, de verpakking met label duidelijk in beeld, de staat of schade aan verpakking en 1 foto van de binnenkant van de doos bij beschermende materialen.

10.B) In het kader van deze Niet Goed / Geld Terug garantie mag de klant, het product binnen 14 dagen na aflevering aan canvas-schildersdoeken.nl retourneren. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.

10.C) Indien de klant gebruik maakt van de Niet Goed / Geld Terug garantie zal Canvas-Schildersdoeken het al betaalde bedrag binnen dertig dagen aan de klant terug betalen. Niet goed geld terug gaat uitsluitend op als de goederen niet voldoen aan de te verwachten eisen. Dit kunt u ook nalezen in artikel 6 levering. 

10.D) Indien het product door zijn aard niet kan worden teruggezonden; duidelijk persoonlijk van aard is; snel kan bederven of verouderen; en/of, video-opnamen of computerprogrammatuur betreft. Er is van bedenktijd in het kader van de Niet Goed / Geld Terug garantie uitsluitend sprake indien de klant het zegel van de verpakking nog niet heeft verbroken of bij gebreke van een zegel, de verpakking nog niet heeft opengemaakt. 

Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. 

10.E) De klant dient altijd eerst de rede van de retourzending voor te leggen aan de verkoper. Dit kan gestuurd worden naar info@canvas-schildersdoeken.nl. Na akkoord wordt de retourzending pas geaccepteerd. De verzendkosten worden niet vergoed. 

10.F) Bestellingen die zijn gedaan met behulp van een waardebon zoals een VVV-Cadeaubon worden bij retour gecompenseerd met een waardebon ter hoogte van de retourgezonden goederen.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en canvas-schildersdoeken.nl, dan wel tussen Canvas-Schildersdoeken en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Canvas-Schildersdoeken, is Canvas-Schildersdoeken niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Canvas-Schildersdoeken. 

Artikel 12. Overmacht
Canvas-Schildersdoeken heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Canvas-Schildersdoeken gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.A) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

13.B) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland in Alkmaar. 

Artikel 14. Vragen, klachten en opmerkingen over deze webshop
14.A) In het geval van een geschil dient de klant dit binnen een redelijke termijn aan Canvas-Schildersdoeken kenbaar te maken. Dit kan via info@canvas-schildersdoeken.nl . Canvas-Schildersdoeken zal de klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen. 

14.B) Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan contact op via info@canvas-schildersdoeken.nl

Canvas-Schildersdoeken
Anna Blamanstraat 1
1902 PA Castricum
Telefoonnummer: +31(0)6-250 90 350
E-mail: info@canvas-schildersdoeken.nl
Website: www.canvas-schildersdoeken.nl
Inschrijfnaam KvK: Bok-webshops
Inschrijfnummer Kvk: 82308047
BTW nr: NL003145872B70